خدای من "بهشتی " دارد

 نزدیک 

 زیبا 

 بزرگ 

 و

 به گمانم "دوزخی " دارد 

 کوچک

 بعید 

 و

 در پی دلیلی ست که ببخشد ما را

گاهی به بهانه یک دعا

حتی در حق دیگری...