به نام تو !...

تو...ای تنها هدایتگر من ...آرامش بخش من...

تو................................................................................!

تو ! خدایی که هر لحظه زندگی ام را با بهترین هایی که برای من به ارمغان می آوری سرشار میکنی .

تو ...! تنها نازنینی که همیشه مرا در آغوش مهربانت گرفتی و مهر و عشقی ناب به من هدیه کردی...

خدای من ... خدای مهربانم ...دریاب حال مرا ...

میدانم ... در حقت کوتاهی کرده ام...بگذر از من مهربانا ...هرگز نمیگویم که تو ! را فراموش کرده ام...محال است که این را بگویم ...محال .

فقط...مدتی ست که...تو ! خوب میدانی...اتفاقاتی ... افکاری ... مرا به خود مشغول کرده ست ... که به لطف تو ! ای مهربان ...به عنایت و توجه تو ! ای بیکران ...ایمان دارم ... و یقین دارم که همه چیز به بهترین شکل به انجام خواهد رسید و من با داشتن تو ! خوشبخت ترین خواهم بود .

عاشقم بر تو ! ای تنها تکیه گاه زمین و آسمان من . ای مهربان قدرتمند .

ای قادر بلند مرتبه و متعال ...دوستت دارم ...

ای خدای مهر و عشق...!

دستم را بگیر ...!

خوشبخت ترینم کن ...!

به من محبت کن ...به من آرامشی عطا کن که تو ! را بیش از پیش در تار و پود زندگی ام بیابم .

سپاس ! سپاس ! سپاس ... برای هر آنچه که به من از مهر بی حسابت به ارمغان آوردی...و همواره ...می آوری .

چشم براه مهربانی ها و راهنمایی های تو ! هستم ... همیشه ! و هر لحظه .

مگذار خطا کنم ...مگذار ای قادر متعال ... که تویی ! که بر همه امور زندگ