خدای من !...

بر من و امیدی که به مهربانی ات بسته ام رحم کن مهربانا...!

لحظه لحظه زندگی ام را تو بساز و بهترین ها را به من هدیه کن...!

دوستت دارم خدای مهر و عشق...!

زندگی ام را از مهر و رحمت و عشق ات سرشار کن ...!

خود و شریک زندگی ام را به دستان پر قدرت تو سپردم ...

باشد که آرامش و خوشبختی را در هر لحظه ی زندگیمان با مهر و عشق تو ای بیکران بچشیم .

تو را سپاس برای هر آنچه که به من عطا کردی ای مهربان و ای قادر متعال