جایی هست که پیاده رو پایان می یابد

 

و خیابانی هنوز آغاز نشده است

 

آنجا سبزه هایی لطیف و نقره ای می روید

 

و خورشید با نور لاله گون می درخشد

 

آنجا پرنده خسته از پرواز می آساید ...

 

بیا ! برویم از این دیار که در آن بادهای سیاه می وزد

 

خیابان های تیره و تار در هم پیچ می خورند

 

و از گودال ها ، گل های سیمانی می روید ...

 

برویم با گامهای موزون و آرام

 

وببینیم خط های سفید گچی رو به کجا دارد

 

و پیاده رو کجا پایان می یابد .