خدای بزرگ و مهربانم !

خدایی که جز تو قدرتمند و مهربانی نمی شناسم !

خدای زمین و آسمان و خدای کهکشان ها و دریاها و کوهها !

تو را قسم به خدایی ات !

تو را قسم به جلال و شکوه و بزرگی ات !

تو را قسم به قدرت بی حد و حسابت !

تو راقسم به مهر و لطف بی کرانت !

و ....

تو را قسم به اشک هایم...!

تو را قسم به لحظه لحظه ی نفس کشیدنم که فقط با یاد تو می گذرد !

خودت ای خدای من !

همه ی امور زندگی ام را به دستان خود بگیر و گشایش ها و خوبی ها و رحمت هایت را ! و موهبت هایت را به من هدیه بده ای قدرتمند مهربان ! که بر همه چیز قادری ! من ! همه ی رحمت ها و گشایش ها و موهبت های زندگی ام را از تو و دستان پر مهر و قدرتت می طلبم !

خدایا !

چشم براهم ...

خدایا !

امید بسته ام ...! از صمیم قلبم و از اعماق وجودم به تو و رحمتت ! به تو و معجزه ات ! همان معجزه ی عشق و خوشحالی قلبی و آرامش و خوشبختی !

 خدای من !

تو را سپاس برای همه ی نعمت هایت ای بی کران مهربان !