خدایا !

من از تو چیزی می خواهم

که بیش از خواسته ی هزاران شاه است .

هر کس از تو چیزی می خواهد

و من از تو ! تو را می خواهم