به قلبت بیاموز ...

زندگی جریان دارد ....

ورای همه ی جدایی ها ...خاطره ها... آشنایی ها.....بودن ها......و گشتن ها.......

و این تویی که ...همیشه می دانی روح بی قرارت با چه آرام می گیرد ......

یقین دارم که برای من ! ..... با فکر به رحمت بی حد و نهایت خدای مهربان و رحیم .... این روح بی قرار تا نهایت ممکن
آرام و قرار می یابد .

خدایی هست که وجودش در لحظه لحظه های زندگی مرا آرام میکند و امیدوار....!

خدایی هست که جبران تمامی نداشته های زندگی من است.....!

خدایا....! تمنا می کنم تو بدان ....! * تنها پناه زمین و آسمان من تویی خدایا * .

من خوب می دانم باران رحمت الهی ... تا همیشه ....بر من که تنها امیدم رحمت خدای مهربانم است....خواهد بارید .

خدای قادر و مهربان و رحیم من !...... من تو را سپاسی ژرف و از اعماق وجودم می گویم برای هر آنچه که به من عطا کرده ای و هر آنچه که به من عطا خواهی کرد ای بی کران مهربان .