خدای بزرگ و همیشه مهربانم

خدایی كه همیشگی ترینی برای من

خدایی كه بزرگواری ات در حق من حد و حسابی ندارد

خدایی كه سخت ! سخت ! سخت ! عاشق و نیازمند توام .... سخت ....

خدایا ! بر من رحم كن !

به بزرگواری و عظمتت قسم ! بر من رحم كن !

محتاج توام ... نیازمند توام ... مهر تو را تمنا دارم !

خواهش می كنم مگذار به خطا بروم .

تو را به عزت و بزرگی ات قسم ... مرا به حال خود رها مكن ! ... خودت ! خدای من !

خودت با دستهای عاشق و مهربانت ... عاشقانه و بزرگوارانه بهترین ها را برای من به ارمغان بیاور .

خدایا !

خدای مهربانم !

خدایی كه تنها تو را دارم !

خدایی كه امیدم فقط تویی !

خدایی كه تكیه گاهم فقط  تویی ! ... خواهش می كنم بر من رحم كن و مرا به حال خود وامگذار .

خودت مواظب و راهنمای من باش ... با آن مهر و لطف همیشگی ات .

خدایا ! ... سخت درمانده ام . سخت محتاج هدایت توام . خودت با من باش بزرگوارا .

خدایا ! با من باش ... بگذار از عشقت سیراب شوم . مرا به حال خود وامگذار مهربانا .

چشم براه مهر و بزرگی ات هستم .

من بنده ی همیشه نیازمند توام ... خودت تنها هدایتگر من باش ای مهربان بیكران .