انسان هرگز نمی افتاد مگر به طرفی که به سویش تکیه میکند.

چه خوب میشد جز به خدا به کسی تکیه نمی کردیم 

تا اینقدر جا خالی  بهمون نمیدادند!!