خداوند فرمود: او را به جهنم ببرید

برگشت و نگاهی به خدا کرد

خداوند فرمود: صبر کنید، او را به بهشت ببرید

فرشتگان سؤال کردند چرا؟!

جواب آمد:

چون او هنوز به من lمیدوار است