هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است

زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد