دلم تنگ است و میدانم که فردایم همین رنگ است خداوندا دلم با
مردمانی که نمی دانند دریا چیست چگونه یکصدا باشد خداوندا رهایم
کن از این زشتی از این دریای طوفانی