الهی ! من نه آنم؛كه ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی كه گدا را ننوازی به نگاهی ؛

در اگرباز نگردد ، نروم باز به جایی؛

پشت دیوار نشینم ، چو گدا برسرراهی؛

كس به غیر از تو نخواهم ، چه بخواهی چه نخواهی