آرام باش!

با توكل و تفكر كه او زودتر از تو دست به كار شده

سپس

آستین هارابالا بزن

آنگاه دستان خداوند رامی بینی
برچسب ها :
دستان خدا... ,