چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که دیروز ما وقت نکردیم ازش تشکر کنیم .


چی می شد دیگه هرگز شکو فا شدن گلی رو نمی دیدیم چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم .


چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم.


چی می شد اگه خدا امروز به حرفهامون گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم .


چی می شد اگه خدا خواسته هامونو بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش کردیم .


به نظر شما چی میشد اگه خداوند هم همانطور که ما در برابرش


به وظایفمون عمل نمیکنیم اون هم ما و خواسته هامون


رو نادیده بگیره چه اتفاقی می افتاد؟؟؟؟؟؟