ای خدای من


اگرتو مرا بلتد مرتبه گردانی


پس كیست انكس كه مرا پست گرداند.؟


واگر مرا پست كنی كیست كه مرا بلندم گرداند؟


واگر مرا گرامی میداری كیست انكه خوارم كند؟


واگر مرا خوار كنی كیست امكه مرا گرامیم كند؟

بار خدایا


امروز از خشمت به تو پناه میبرم


پس بر محمد و ال او درود فرست.