روزی فرا خواهد رسید که زندگی خود را مرورخواهی

کرد و برای هر لحظه ی آن سپاسگذارخواهی

بود.تمامی آزارها،غم ها،شادی ها، جشن ها ویکایک

لحظه های زندگی برای تو همچون گنجینه ای خواهد

بود،زیرا کمال طرح را خواهی دید.تواز دوربرطرح زندگی

خود نگاه می کنی و از زیبایی آن اشک شوق به چشم

می آوری. پس همدیگر را دوست بدارید.دیگران را

دوست بدارید.حتی آنانی را که ستمگر یافته اید و

آنانی را که دشمن نامیده اید و برایشان لعنت فرستاده

اید،دوست بدارید.همدیگر را دوست بدارید وخود را

دوست بدارید.


به خاطر خدا خود را دوست بدارید.