هیچ راهی تنها راه رسیدن به ملکوت خداوندی نیست. تنها راه نجات شما این حقیقت است که: ما همگی یکی هستیم.

این پیام را همه جا، بر فراز اقیانوس ها، قاره ها و در سراسر جهان پخش کنید.

این نگرش را که برای زنده ماندن مجبور هستید کاری کنید را کنار بگذاریم.

شما همجور نیستید کاری کنید، بقای شما تضمین شده است.

نوید نمی دهم؛ آنچه را می گویم حقیقت دارد.

وعده نیست؛ واقعیت است.

شما همواره بوده اید، هستید و خواهید بود.

زندگی جاودان است، عشق نامیراست و مرگ فقط یک افق است.

برچسب ها :
ما همگی یکی هستیم ,