هنگامی که از خدا تشکر می کنی،آگاه"هستی" که

تمامی نعمتهای زندگی به سوی تو روان هستند.تمامی

 آنچه را که لازم داری،یعنی ابراد،مکانها،رویدادهای

 مناسب و بی نقص در اختیار تو قرار داده شده است

 تا بتوانی مطابق با گزینشی که کرده ای خود را ابراز

و تجربه کنی و به تکامل رسانی.