پسر کوچکی وارد مغازه ای شد.جعبه ی نوشابه ای به سمت تلفن هل داد  بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسدو شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بودو به مکالمه اش گوش میداد.پسرک پرسید: خانم میتوانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟ زن پاسخ داد کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد. پسرک گفت خانم من این کار را با نصف قیمتی که او میگیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو میکنم.مجددا زن پاسخش منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر از رفتارت خوشم آمد بخاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم. پسر جواب داد: نه ممنون فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار میکند.
برچسب ها :
سنجش عملکرد خود ,