گنجشکی مرتبا به آتش نزدیک میشد و بر میگشت....

از او پرسیدند چه میکنی؟

در جواب گفت: در این نزدیکی چشمه ای است، من نوکم را پر از آب میکنم و روی آتش میریزم ....

گفتند: حجم آتش در مقایسه با اندک آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و کار تو بی فایده است...

گنجشک گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم

اما وقتی خداوند پرسید زمانیکه دوستت در آتش میسوخت چه کردی؟

پاسخ میدهم: هر آنچه از من بر می آمد!!!!!!برچسب ها :
گنجشک و آتش ,