الهی نوری به قلبم عطا کن
 که محصول فکرم
رضای تو باشد.