و آنگاه که ناقوس به نام خداوندی که انسان را با قلم عشق نقاشی نمود خلقت نواخته شد و آدمی رنگ حیات به خود گرفت٬ تعلیم و تهذیب را سرلوحه تکامل او قرار داد.
برچسب ها :
خدا... ,