زندگی دفتری از خاطرهاست
یك نفر در دل شب
یك نفر در دل خاك
یك نفر همدم خوشبختی هاست
یك نفر همسفر سختی هاست
چشم تا باز كنیم عمرمان می گذرد

ما همه همسفریم

 
برچسب ها :
ما همه همسفریم... ,