٠•● ✿ آدم های سـاده را دوسـتــ دارم .

هـمـانــ هـا کـ ه بـدی هیـچ کـس را بـاور نـدارنـد .

هـمـانــ هـا کـ ه بـرای همـ ه لبـخنـد دارنـد .

هـمـانــ هـا کـ ه هـمـیـشـ ه بـدون تـوقـعـی کـنـارتــ هـستنـد . . .

٠•● ✿ آدم های سـاده عـمـرشـان کـوتـاه استــ .

بس کـ ه یـا ازشـون سـوء اسـتـفـاده میـکنـند

یـا زمینشـان میزنـند ،

یـا درس سـادهــ نبـودن بـهـشـان میـدهـند . . .

٠•● ✿ سـادگـی را بـرایـتـان آرزومـنـدم .


برچسب ها :
دوستی با خداوند ,  پرواز تا خدا ,  خدا ,  شهرستان رودان ,  سـادگـی را بـرایـتـان آرزومـنـدم ,