دوباره جمعه به سمت غروب راه افتاد

جهان دوباره به روزی چنین سیاه افتاد

اذان غربت باز از نیامدن دم زد

وباز لرزه بر اندام قبله گاه افتاد

کنار پنجره از دور سایه ای  دیدم

که او نبود نگاهم به اشتباه افتاد

غروب آمد ورفت ودل گرفته شب

به یاد غیبت بی انتهای ماه افتادبرچسب ها :
دوستی با خداوند ,  خدا ,  همه چی من خدا ,  دوستت دارم خدا ,  تنهـــا خــ♥ــدا است ,  شهرستان رودان ,