دو لیوان آب-بعد از بیداری-ڪمڪ مے ڪند بـہ ᓅـعال ڪردن ارگان هاے داخلے

  یڪ لیوان آب-30 دᓆـیـᓆــہ ᓆـبل از غذا-هضم راحت غذا
 
  یڪ لیوان آب-ـᓆـبل از گرᓅـتن حمام-ڪمڪ مے ڪند بـہ ڪاهش ᓅـشار خون
 
 یڪ لیوان آب-ـᓆـبل از خواب-بـہ منظور جلوگیرے از سڪتـہ مغزے یا حملـہ ᓆـلبے 
برچسب ها :
شهرستان رودان ,  5040 ,  خرید کنید ,  نوشیدن آب ,