دلم گرفته 
دلم عجیب گرفته و هیچ چیز 
نه این دقایق خوشبو .. ڪه روے شاخه ے نارنج مے شود خاموش 
نه این صداقت حرفے .. ڪه درسڪوت میان دو برگ این گل خوشبوست .. 
نه .. هیچ چیزمرا از هجوم خالے اطراف نمے رهاند .. 
و فڪر میڪنم 
ڪه این ترنم مرموز تا ابد 
شنیده خواهدشد ..
برچسب ها :
دلم گرفته ... ,