این روزها


بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...برچسب ها :
خدایا ,  شهرستان رودان ,  عشق ,  پرواز تا خدا ,  این روزا دلم هوای خودمو کرده ,