دست به دامن خدا که میشوم …

 

چیزی آهسته درون من به صدا میاید که…

 

نترس!!!

 

از باختن تا ساختن دوباره

 

فاصله ای نیست …