حضرت مهدی (عج):

به فکـر این نبـاش که مـن را ببیـنی

خـودت را درسـت کن ما به سـراغت می آییـم