نیاز های بلند ما را همواره بی تاب می دارند و آنچه هست پست است !

عشق های مقدس در جان ما شعله می کشند و آنچه هست آلوده است !

زیبایی ها ما را مدام در حسرت خویش می گذارند و آنچه هست زشت است !

آنچه هست خوب نیست ، پاک نیست ، منزه نیست ، جاوید نیست ، صمیمیت ندارد ! عظمت ندارد .

هیچ چیز به * خودش * نمی ارزد !

هیچ کس به * خودش * چیزی نیست !

....

چه سخت و غم انگیز است سرنوشت کسی که طبیعت نمی تواند سرش را کلاه بگذارد .

    چه تلخ است میوه ی درخت بینایی !

 

                                                                        دکتر علی شریعتی