قــــطاری

 

ســــوی خـــــدا میرفت

 

همــــــه مردم ســـــوار شـــــــــــدنـــــد

 

امـــــــــــــا

 

وقـــــــتی به ایــــــــــستـــــگاه بهشـــــــت

 

رســـــــــــیدند همـــــــــــــگی

 

پیاده شــــــــــدند!

 

وفــراموش کــردند که

 

مقــــصــــد

 

خـــــــــــدا

 

بـــــوده نه بهـــشــت