در عالم برزخ به انسان می گویند: <<مَنْ رَبکَ؟ >> پروردگارت کیست؟

انسان همان را که در دنیا رب و مقصود خود داشته و به او توسل می جسته است بیان می کند و در پاسخ ذکر می نماید.